Ажык кичээл Санга 1-ни кадар казыры 1 деп чурагайКызылская средняя школа № 2

Открытый урок по математике

Тема: Сложение и вычитание в случаях вида + 1,

-1. Письмо цифры 1

Куулар Елизавета Данзы-Баировна

учительница начальных классов

Кызыл-2013 г.

Тема: Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай.

Сорулгазы:

Оореникчилерге санга 1-ни кадар, казыыры-биле таныштырар.

1-10-га чедир саннарны катаптаар.

Сагынгар, тывынгыр эп—найыралдыг болурун кижизидер.

Кичээлдин чорудуу

Организастыг кезээ.

- Богун бистин кичээливисте бистин школада ажылдап турар башкылар келген. Ынчангаш олар-биле мендилежип аалынар.

Сорулгазын дамчыдары

- Бистин кичээливисте башкылардан ангыда тоолдардан маадырлар база чедип келген. Силерге янзы-буру онаалгалар эккелген. Онаалгалардан оске богун бис кичээлге санга 1-ни + – ооренип. 1 деп чурагайны канчаар бижиирин ооренип алыр бис.

II. Катаптаашкын.

Адыг чуруу.

а) «Дурген сана» (коргузуп тургаш санаар)

3

8 9

2 1 7

5 10

6

б) Саннары-биле ажылдаар.

- 5 деп саннын соонда саны коргузер.

- 8 тин мурнунда саны коргузер.

- 5 биле 7-нин ортузунда чуу деп сан барыл?

- 6 дан 1 хой санны коргузер.

- 8 тен 2 эвээш саны коргузер.

- 2 кижинин карактары кажылд

- 2 инектин дуюглары кажыл.

В) Саннарны тургузуу.

7

5

«Саны тып».

5

3

9

8

6

/3 оореникчи самбырага кылыр/

Туннели: Оооренген чуулдеривисти дыка эки билип алган-дыр силер.

Физминутка (каракка)

Чаа тема. (Койгун)

Богун бис кичээлге +1

-1 ооренир бис

- 9 оореникчи самбырага келир.

- 1 ден 9 ка чедир саннар улеп бээр мен.

- Бо оореникчилерде саннар улеп берген мен. Ам чурум чыскаай аайы-биле туруптар силер. – Эр хейлер. Ам кичээнгейлиг корунер.

- 1 деп сан бир базым бурунгаар унуп келир. 1+1ни кадарывыска каш болурул?

- 2

- 2-ни унуп келир

- 2-ге 1-ни кадарывыска каш болурул?

-3

(шак-ла ынчаар оске саннар-биле ажылдаар)

- Ынчангаш кажан санга 1-ни кадарывыска дараазында санывыс унуп келир.

- Ам корунер.

- 10 дан1-ни казыырывыска каш болурул?

- 9

- 9 тан 1 ни казыырывыска каш болурул?

- 8

(Дараазында саннар-биле база ынчаар ажылдаар)

- Ынчангаш, кажан сандан 1-ни казыырывыска мурнунда сан унуп келир.

Таблица.

1+1=2 10-1=9

2+1=3 9-1=8

3+1=4 8-1=7

4+1=5 7-1=6

5+1=6 6-1=5

6+1=7 5-1 =4

7+1=8 4-1=3

8+1=9 3-1=2

9+1=10 2-1=1

(Туннеп чугаалааш, оореникчилерден база айтырар )

Физминутка: Далайда эштип чор бис

Чагыгларга опейледип

Эртем-билиг чадазынче

Эштип-шимнип кириптер бис.

- Ном-биле ажыл. Арын 49.

-Шураар черде каш пага бар-дыр?

- 1-зи сугже шурай берген.

- Каш арты?

- Ам база 1-зи шурай берди.

- Каш арты?

/шак-ла ынчаар арт.-биле ажылдаар/

Быжыглаашкын

Чижек 1.

-Буратино

+ 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Буратино 0 тургаш, 1 базымны бурунгаар базыптарга, кашка кээрил?

1-ге. Оол база 1 базым кылган.

- Кашка келдди? /2-ге/

(Шак-ла ынчаар арткан саннар-биле ажылдаар)

Чиполлино

Кыдырааш-биле ажыл.

- 1 деп чурагайны бижип каан мен. Ам кыдыраажынарны ажыткаш, дорот олуруп алыр.

/1-ни канчаар бижиирин тайылбырлаар/

Чижек бодаар.

1+1= 5+1= 9+1=

3+1= 8-1= 7-1=

/Хыналдазы/

Матем. диктант.

- Чугле харыызын бижиир.

5-ке 1-ни кадар.

8-тен 1-ни казыыр

5 биле 7-нин аразында сан бижиир.

Орланда 3 яблок бар. Сашада база ынча. Сашада каш яблок барыл?

Хыналдазы: 6 7 6 3

Физминутка

- Ребустар-биле ажыл.

- Номчуур

6най 10дар 2с

- Дилги силерге кажар бодалгалар эккелген

- 3 кижинин кулактары кажыл?

- 2 столдун даваннары кажыл?

- Авазы 10 чуурга садып алгаш, корзинага суп алган. Корзиназынын дуву чарлып калган. Каш чуурга артып калганыл?

- Эр-хейлер! Кажар дилгиге аштырбадынар!

IV. Кичээлдин туннели.

- Богун кичээлге чуну кылдывыс?

- Дириг амытаннарга дыка эки дузалаштынар.